Quy định về ký hiệu hóa đơn điện tử theo thông tư 78/2021

Quy định về ký hiệu hóa đơn điện tử theo thông tư 78/2021 của Bộ Tài Chính ra ngày 17/9/2021 đã hướng dẫn thực hiện một số quy định mới về hóa đơn, chứng từ điện tử. Theo đó, ký hiệu hóa đơn điện tử theo thông tư 78/2021 sẽ là một chuỗi gồm 7 ký tự. Trong số đó, ký hiệu hóa đơn là ký tự đầu tiên, phần còn lại sẽ thể hiện cho ký hiệu hóa đơn điện tử. e-vnpt.vn Dưới đây là một số quy định cụ thể để các cá nhân và doanh nghiệp hiểu đúng và thực hiện tốt trong thời gian tới. ngoài ra khách hàng có thể tham khảo thêm Hướng dẫn đăng ký Phát hành hóa đơn điện tử VNPT online một cách nhanh chóng nhất, và dùng chữ ký số Giải pháp tích hợp chữ ký số VNPT Smart CA

Quy định về ký hiệu, mẫu số hóa đơn điện tử theo thông tư 78/2021

Ký hiệu hóa đơn điện tử được quy định theo thông tư 78/2021 như thế nào?  là ký tự có một chữ số tự nhiên là các số từ 1 đến 6 để chỉ loại hóa đơn. Trong đó cụ thể là

  • Số 1: Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng
  • Số 2: Hóa đơn bán hàng
  • Số 3: Hóa đơn điện tử bán tài sản công
  • Số 4: Hóa đơn bán hàng dữ trữ quốc giá
  • Số 5: Vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, tem điện tử, chứng từ điện tử nhưng có nội dụng của hóa đơn điện tử the 123/2020/NĐ-CP
  • Số 6: Chứng từ điện tử được quản lý và sử dụng như hóa đơn, trong đó có phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ phiên bản điện tử, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử.
Quy định về ký hiệu hóa đơn điện tử theo thông tư 78/2021
Ký hiệu hóa đơn điện tử và ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử nằm ở góc phải trên cùng của văn bản

Quy định về ký hiệu hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế

Ký hiệu hóa đơn điện tử chính là 6 ký tự bao gồm cả chữ số lẫn chữ viết thể hiện thông tin về loại hóa đơn, năm lập, loại hóa đơn điện tử được sử dụng. Xem thêm hình ảnh mô tả về ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử có mã và không có mã theo Thông tư 78 /2021/TT-BTC  Quy định cụ thể về ký hiệu hóa đơn điện tử như sau:

Ký tự đầu tiên trong quy định về ký hiệu hóa đơn điện tử là gì?

Là một trong hai chữ cái C hoặc K, trong đó:

C: hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

K: Hóa đơn điện tử không có mã

Hai ký tự hiệu theo

Hai chữ số thể hiện năm lập hóa đơn được xác định là hai chữ số cuối cùng của năm dương lịch. Ví dụ năm lập hóa đơn là 2022 thì trong hóa đơn điện tử sẽ thể hiện bằng số 22.

Ký tự thứ tư 

Một trong các chữ cái là T, D, L, M, N, B, G, H thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng

T: Hóa đơn do các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký với cơ quan thuế

D: Hóa đơn hàng dữ trữ quốc gia hoặc một số hàng đặc thú không cần thiết phải được các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký sử dụng

L: Hóa đơn đện tử của cơ quan thuế cấp theo từng làn phát sinh

M: Hóa đơn điện từ khởi tạo từ máy tính tiền

N: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử

B: Phiếu xuất kho gửi bán đại lý điện tử

G: Vé, tem, thẻ điện tử là hóa đơn giá trị gia tăng

H: Tem, vé, thẻ điện tử là hóa đơn bán hàng

Hai ký tự cuối

Chữ viết do người bán tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý. Đây cũng sẽ là các phân biệt các mẫu hóa đơn khác nhau khi người bán dùng nhiều mẫu hóa đơn điện tử trong cùng một loại hóa đơn.

Bạn có thể tham khảo về ký hiệu và mẫu số hóa đơn điện tử theo quy định mới thông qua các ví dụ sau:

2K24TYY – Hóa đơn bán hàng có mã của CQT được lập năm 2024 và là hóa đơn điện tử do tổ chức hoặc doanh nghiệp đăng ký sử dụng với cơ quan thuế

6K25NAM – Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ không có mã được lập năm 2025 do doanh đăng ký với CQT

1C21TAA – Hóa đơn giá trị gia tăng có mã của CQT lập năm 2021 và là hóa đơn điện tử của tổ chức, doanh nghiệp đăng ký với CQT

Quy định về ký hiệu, mẫu số hóa đơn điện tử theo thông tư 78/2021
Quy định về ký hiệu, mẫu số hóa đơn điện tử theo thông tư 78/2021

Hình thức hóa đơn điện tử

Trong Thông tư 78/2021 có nhắc đến hình thức hóa đơn. Theo quy định mới tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP sẽ có hai hình thức hóa đơn điện tử là có mã và không có mã. Đây cũng là một trong những quy định mới mà các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nên biết để thực hiện. 

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Hóa đơn được cơ quan thuế cấp mã trước khi người bán hoặc tổ chức bán hàng gửi cho người mua. Mã số thuế này bao gồm một dãy số duy nhất do cơ quan thuế tạo ra và chuỗi các ký tự do cơ quan thuế mã hóa dựa trên thông tin mà người bán lập ra trên hóa đơn.

Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Hóa đơn do người bán gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế. Trước đây, hai khái niệm mới này gần như tương đồng với hóa đơn điện tử xác thực và hóa đơn điện tử thông thường theo quy định của Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 32/2011/TT-BTC trước đây. Dù thay đổi về cách gọi nhưng nhìn chung tính chất và nhiệm vụ của chúng là như nhau. 

Quy định về ký hiệu hóa đơn điện tử theo thông tư 78/2021
Quy định về ký hiệu hóa đơn điện tử theo thông tư 78/2021

Quy định về ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử theo thông tư 78/2021 đã được triển khai giai đoạn 1 từ tháng 11/2021. Hy vọng bài viết đã giúp những ai đang quan tâm hiểu rõ hơn về những thay đổi của cơ quan thuế về việc áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Chúc các cá nhân và doanh nghiệp thuận lợi trong quá trình thực hiện. Nếu quan tâm về dịch hóa đơn và chữ ký điện tử, người dùng có thể truy cập https://e-vnpt.vn/ để tham khảo thêm thông tin chi tiết.